Stafwerker gebed en ministry (vrijwillige functie)

Versie: 17 juni 2016

We willen een impuls geven aan de gebedscultuur binnen onze beweging en lokale kerken. Dit is waar de stafwerker gebed en ministry zich voor inzet. Hij of zij werkt in een klein team met daarin verschillende coördinatoren (ministry-cursus, cursus luisterend bidden, ministry op de zomerconferentie, etc.). Hieronder kun je lezen wat deze prachtige rol inhoudt. Wil je meer informatie of ken je iemand die geschikt is? Mail dan naar Opens window for sending emailCary Lenstra.

Doel van de functie

 1. Ontwikkelen en versterken van de gebedscultuur in lokale kerken, met oog op de vernieuwing van lokale geloofsgemeenschappen, om in de kracht van de Geest te getuigen van het Koninkrijk van God. Dit omvat m.n. ministrygebed, profetisch gebed/luisterend bidden, gebed om genezing, en gebedspastoraat.
 2. Concreet uitwerken van de visie van New Wine op het gebed in de kracht van de Heilige Geest (ministry, profetie, genezing, gebedspastoraat), samen met de stafwerker Theologie en toerusting.
 3. Coördineren, begeleiden en verdiepen van ministry en gebed bij New Wine-activiteiten. Dit omvat zowel de uitvoering ervan, als het onderwijs erover (1).

Taakstelling

 1. Meedenken met predikanten en hun teams met oog op het ontwikkelen en versterken van de gebedscultuur in hun gemeente.
 2. Trainingen rond ministry en gebed verzorgen of coördineren, zowel in lokale kerken als tijdens New Wine-activiteiten (retraites, conferenties).
 3. Organisatie van ministrygebed en eventuele andere gebedsactiviteiten bij landelijke New Wine-activiteiten, en van het onderwijs hierover (seminars en trainingen) bij landelijke New Wine activiteiten.
 4. Kernteam Ministry en gebed bijeenroepen, voorbereiden, voorzitten, en de leden van het kernteam coachen / ondersteunen in het uitvoeren van hun taak (2).
 5. Samenwerken in het stafteam van New Wine om de inhoudelijke visie verder te concretiseren en lokale kerken verder te helpen.
 6. Contact onderhouden met de internationale New Wine beweging (taakveld ministry en gebed).

Plaats in de organisatie

De stafwerker

 • valt onder het bestuur van New Wine. Binnen het bestuur rapporteert de stafwerker ministry en gebed aan het bestuurslid met deze portefeuille.
 • werkt samen met de andere stafleden.
 • geeft leiding aan het kernteam Ministry en gebed. De stafwerker draagt zorg voor een regelmatige ontmoeting en helpt dit team vanuit de inhoudelijke visie te werken.
 • is (eind)verantwoordelijk voor de coördinatie, begeleiding en verdieping van ministry en gebed bij New Wine-activiteiten, waaronder de zomerconferentie.

Persoon en competenties

De stafwerker

 • heeft een levende relatie met God en is in haar/zijn eigen geloofswandel vertrouwd met de kracht en gaven van de Heilige Geest.
 • is positief betrokken bij een plaatselijke kerk.
 • onderschrijft de visie van New Wine.
 • is vertrouwd met ministrygebed, profetisch gebed/luisterend bidden en gebed om genezing en bevrijding (en heeft hier zelf praktische ervaring mee), en heeft affiniteit met gebedspastoraat. De stafwerker is ook bijbels-theologisch voldoende onderlegd om gesprekspartner te zijn voor voorgangers en predikanten. De stafwerker deze kennis vertalen naar visie/beleid binnen New Wine en concrete adviezen voor kerkleiders.
 • heeft affiniteit met de kerken en denominaties in de achterban van New Wine en is in staat om in deze contexten te werken.
 • kan belangrijke informatie uit gesprekken ‘opnemen’ en relevante vragen stellen. De stafwerker werkt niet vanuit een ‘one-side-fits-all’ houding.
 • is sterk in coördineren en begeleiden.
 • kan goed samenwerken in een team, is van harte bereid om biddend met elkaar op te trekken, onderling ‘accountable’ te zijn, en bij te dragen aan gezamenlijke resultaten, ook als dat niet direct van persoonlijk belang is of voor het eigen beleidsterrein.

(1) Dit betekent dus ook dat de ministry tijdens de zomerconferentie, en de seminars over profetisch gebed, gebed om genezing, bidden in tongen, etc, onder de (eind)verantwoordelijkheid van deze stafwerker vallen, en dus goed verankerd zijn in het stafteam. De seminars zijn een gedeelde verantwoordelijkheid met de stafwerker Theologie en toerusting. Uiteraard kan de coördinatie en begeleiding van de ministryteams tijdens de zomerconferentie gedelegeerd worden.
(2) In dit kernteam zouden kunnen zitten: coördinator ministrycursus, coördinator ministryteam zomerconferentie, coördinator gebedspastoraat, coördinator profetisch gebed.