New Wine Nederland - Toerusting voor Gods Koninkrijk

Missie

New Wine streeft naar geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland. We verwachten het daarbij van de Heilige Geest, die gegeven is om Christus en de komst van het Koninkrijk in onze wereld zichtbaar te maken.

Visie

We willen christenen en kerken de vreugde leren ervaren van het kennen, aanbidden en navolgen van Jezus Christus. We willen hen toerusten om het goede nieuws van Zijn Koninkrijk te verkondigen met woorden en daden. We willen samen leren leven vanuit de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige Geest.

Waarden

1. Verwachting van Gods krachtdadige aanwezigheid
God zendt Zijn Woord en Geest uit om de wereld diepgaand te vernieuwen. Het is onze overtuiging dat de Heer speciaal in ons midden werkt als we samen komen om Hem te aanbidden. We geloven in God die telkens nieuwe dingen doet.

 

2. Kruis en opstanding
Wij leven vanuit wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis en de verzoening die Hij heeft gebracht. We strekken ons daarbij uit naar de kracht van Zijn opstanding die ons vrij maakt.

 

3. De realiteit van het Koninkrijk van God
Met de komst van Jezus is een beslissende fase ingetreden in de geschiedenis van God met Zijn wereld. Het Koninkrijk dat Hij brengt is goed nieuws voor de armen, de eenzamen en de verdrukten. We geloven dat God de prediking van het Koninkrijk ook vandaag wil bevestigen door tekenen en wonderen. We beseffen dat gebrokenheid en lijden deel van het leven zijn tot Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken.

 

4. Vernieuwing van de christelijke gemeente
De plaatselijke kerk is de hoop voor de wereld. We geloven dat Jezus Zijn gemeente bouwt door Zijn Geest en dat alle gemeenteleden worden geroepen mee te werken aan de komst van het Koninkrijk. De Heilige Geest geeft daarbij gaven, gewone en opvallende, om het lichaam van Christus te laten functioneren zoals het bedoeld is.

 

5. Visie voor leiders
We vinden het belangrijk dat er goed leiding wordt gegeven in kerken. We faciliteren lokale netwerken van geestelijke leiders, die samen kunnen groeien en zoeken naar middelen om in hun eigen gemeente vernieuwing een plek te geven.

 

6. Persoonlijke geestelijke groei
We willen christenen helpen te groeien in hun persoonlijke toewijding aan Jezus Christus. Belangrijk daarbij is dat er plaatsen zijn, waar mensen vernieuwing zelf kunnen ervaren. Bij onze activiteiten willen we op geen enkele wijze druk uitoefenen op mensen of ze manipuleren, maar hen helpen de christelijke vrijheid te ontdekken en te ervaren.

 

7. Bijbelse fundering
De Bijbel is voor ons de bron van gezag, juist ook als het gaat om vernieuwing van de gemeente. We geloven in het belang van goed Bijbels onderwijs dat relevant is en toerust voor het dagelijkse leven als volgelingen van Christus.