header

Gezonden in de kracht van de Geest

‘Vrede zij jullie! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij op hen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ (Johannes 20:21–22)

Jezus zendt zijn leerlingen de wereld in om het Koninkrijk van God te verkondigen en in praktijk te brengen, zoals Hij ons dit voordeed: mensen bij God brengen, zieken genezen, bevrijden wie gebonden is door zonden en boze machten. Opstaan voor een eerlijke wereld en goede zorg voor de schepping. Vrede brengen in een geschonden wereld.

Eerst zendt Jezus de twaalf discipelen uit:

“Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.” (Lucas 9:1-2)

Daarna zendt Hij tweeënzeventig anderen (Lukas 10:1–9). En vervolgens al zijn volgelingen tot aan de voltooiing van de wereld (Matteüs 28:18–20; Marcus 16:15–18). Als dochters en zonen en mede-erfgenamen met Christus, worden we volop betrokken in het werk van de Vader: de komst van zijn Koninkrijk op aarde.

Kort voor zijn dood had Jezus zijn leerlingen herinnerd aan de wonderen en tekenen die God de Vader door hem heen had gedaan, en Hij had gezegd: “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat” (Johannes 14: 10-14). Vertrouw op mij, zegt Jezus, en leef vanuit het Koninkrijk van God – dan zal je grootse dingen zien gebeuren!

Jullie zijn het licht voor de wereld

In de Bergrede had Jezus al verteld over hoe dat eruit ziet – als mensen gaan leven vanuit het Koninkrijk. Het heeft alles te maken met mensen die “nederig van hart” zijn. Met troost voor de treurenden. Met sociaal en economisch herstel, met gerechtigheid en barmhartigheid. Met mensen die in hun hart zuiver en oprecht zijn. Met mensen die vrede stichten op aarde (maar die gehaat en vervolgd zullen worden omdat ze gerechtigheid verkondigen).

Jezus maakt duidelijk: Dit is hoe het Koninkrijk van God zich ontvouwt op aarde – door jullie heen. “Jullie zijn het zout van de aarde” en “jullie zijn het licht in de wereld” (Matteüs 5: 1-16). Jezus zegt: Jullie mogen aan de wereld de vrede en heelheid brengen, de shalom, die ik jullie heb gebracht door mijn lijden en sterven (Johannes 20: 21 – 22).

In de kracht van de Geest

Als Jezus zijn leerlingen uitzendt om zijn shalom te verkondigen, ontvangen zij dezelfde Geest die op Hem rust:

‘Vrede zij jullie!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij jullie! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij op hen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ (Johannes 20:21–22)

We zijn niet alleen gezonden door de Zoon, maar ook bekrachtigd door de Geest om in woord en daad te getuigen van de komst van het Koninkrijk van God. We hebben nieuw leven ontvangen om in de kracht van de Geest brengers van leven te zijn – in de dorpen en steden waar we wonen, in onze straten, op school en op ons werk.

Wees vol van de Geest!

Wees daarom steeds opnieuw vol van de Geest, zegt Paulus (Efeziërs 5:18). De Bijbel is duidelijk: iedere christen heeft de Geest ontvangen (Romeinen 8:9; 1 Korintiërs 6:19). Maar de Bijbel maakt ook duidelijk dat de inwoning van de Geest niet hetzelfde is als vol zijn van de Geest. Dit vervuld worden van de Geest overkomt ons niet zomaar vanzelf: we moeten ervoor bidden en ons ervoor openstellen.

Als we vervuld worden met de Geest, gaan we Gods buitengewone kracht ervaren in ons leven. Wat we ontvingen toen de Geest in ons kwam wonen, gaat dan krachtig werkzaam worden in ons leven. De Geest gaat ons dan van binnenuit vernieuwen, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken (vrucht van de Geest; Galaten 5:22–25). En Hij wil ons toerusten met kracht en gaven, zodat we het Koninkrijk ‘met betoon van Geest en kracht’ kunnen verkondigen – de woorden spreken, de werken doen.

Paulus schrijft dan over de “uitingen van de Geest” (pneumatika):

  • genadegaven (charismata)
  • bedieningen (diakonia)
  • uitingen van bijzondere kracht (energemata).

Concreet noemt Paulus bijvoorbeeld de gave om te onderwijzen, de gave van groot geloof, de gaven om te genezen, te profeteren, in tongen te spreken, of kracht om wonderen te doen (1 Korintiërs 12:1–11).

Dat vervuld worden met de Geest is geen eenmalige gebeurtenis in ons leven. De woordkeuze van Paulus duidt op herhaling, op een duurzaam proces. Letterlijk vertaald: “Laat je voortdurend vervullen!” In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen onder handoplegging met mensen bidden om vervulling met de Geest (Handelingen 8: 17; 9: 17; 19: 6, vergelijk ook 1 Timoteüs 4: 14, 2 Timoteüs 1: 6), waarna mensen de kracht van de Geest in hun leven ervaren. Dit voorbeeld willen we als New Wine van harte volgen.

Meebewegen met God

In New Wine geloven we dat Jezus Christus de levende Heer in ons midden is, die nog altijd tot ons spreekt en ons aanraakt. Die gebroken mensen geneest, bevrijdt en herstelt. Jezus nodigt ons uit hierin betrokken te zijn en zijn genade te bedienen – in zijn naam en in de kracht van de Geest. Daarom leggen we elkaar in Jezus’ naam de handen op. En strekken we ons steeds uit naar de vervulling met de Geest en naar de beloofde kracht en gaven.

We willen de Geest van God steeds opnieuw alle ruimte geven in ons leven. En ons openen voor wat Hij in ons – en door ons heen in de wereld – wil doen. Zodat in onze zwakheid zíjn kracht zichtbaar wordt.

Jezus getuigde over zichzelf:

“Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet.” (Johannes 5:19-20)

Zo willen wij het Koninkrijk verkondigen: in volledige afhankelijkheid van God. Bij elke stap willen we kijken naar wat de Vader op dat moment doet. We willen steeds luisteren naar Jezus – waar nodigt u ons uit om in uw naam te spreken, te handelen? En we willen meebewegen met de heilige Geest – het Koninkrijk verkondigen in zijn kracht.

Ronald Westerbeek