header

Nieuwe Ministrycursus

Leertraject in meerdere modules

De ministrycursus is primair bedoeld voor de training van een ministryteam in een plaatselijke kerk, onder verantwoordelijkheid van de oudstenraad. Daarbij gaan we er vanuit dat de gemeentepredikant zelf ook meedraait in de cursus. Het is dus allereerst toerusting voor (aspirant-) teamleden, die daadwerkelijk van start gaan (of al werkzaam zijn) in de eigen gemeente. Uiteraard kunnen ook anderen aanhaken – vanuit de eigen gemeente, vanuit Alphacursus-teams of vanuit kerken in de omgeving.

De ministrycursus is verdeeld over drie modules. Het is de bedoeling dat je na elke module eerst enkele maanden praktijkervaring opdoet, voordat je verder gaat met de volgende module. In de eerste module leggen we de basis. Modules 2 en 3 bieden follow-up en verdieping. Zo ontstaat een praktijkgericht leertraject. New Wine trekt daarbij dus langere tijd op met het ministryteam en de gemeentepredikant.

De modules zijn als volgt opgebouwd:

Module 1: De basis van gebedsministry

(vier sessies en een terugkomsessie)

 

Module 2: Gebedsministry en vergeving

(twee sessies)

Binnenkort beschikbaar

Module 3: Gebedsministry en genezing

(drie sessies )

Najaar 2019 beschikbaar

Als je telkens twee sessies op een zaterdag doet (ochtend en middag) in plaats van losse dagdelen, heb je wat meer tijd en ruimte voor aanbidding, ontmoeting en oefening.

Inhoudelijke focus

Je zult merken dat in deze ministrycursus steeds drie kernnoties doorklinken:

 • Gebedsministry is gericht op het werk van Gods Geest in het leven van degene met wie je bidt – zo breekt iets door van het Koninkrijk van God.
 • Gebedsministry is luisterend gebed: luisteren naar Gods Geest en aansluiten bij wat God aan het doen is in degene met wie je bidt.
 • Gebedsministry gaat over heelheid voor de hele mens, ofwel: genezing (van onze geest, onze emoties, ons lichaam, en onze relaties met God, onszelf, anderen en de schepping).

Bij de ministrycursus gaan we ervanuit dat deelnemers al enigszins bekend zijn met het denken vanuit het Koninkrijk van God en in hun eigen gebedsleven vertrouwd zijn met luisterend bidden (bijvoorbeeld door de New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden. Elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God).

Hoe ziet een ministrycursus eruit?

Bij elke module hoort een cursusmagazine. Dit bevat materiaal voor de eigen voorbereiding van de deelnemers én voor de trainingssessies.

 • Het is de bedoeling dat de cursisten voorafgaande aan elke sessie zelf het inleidende hoofdstuk lezen en tijd nemen voor de persoonlijke verwerkingsvragen. Ze komen dan goed voorbereid bij de groepstraining. Soms zijn er ook verdiepende artikelen toegevoegd.
 • Elke groepssessie bestaat uit:
  • aanbidding, met eventueel Lectio divina (20 minuten)
  • een korte inleiding waarin de lesstof wordt samengevat , met ruimte voor vragen (30 minuten)
  • ruime tijd voor oefening: de nadruk ligt op het beoefenen (60 – 90 minuten)

Een ministrycursus in jouw kerk

De ministrycursus kan gegeven worden vanuit New Wine, maar je kunt het als kerk ook zélf doen. In beide gevallen is aanvullende begeleiding mogelijk. Er is een handleiding beschikbaar waarin het hele traject uitgebreid beschreven is.

Ministrytraining vanuit New Wine

New Wine kan de ministrycursus in jouw gemeente verzorgen. Je kunt dit aanvragen bij onze landelijke ministrycursus-coördinator, Jopie van Drongelen. Door het hele land zijn er cursusleiders en andere vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten.

Voorwaarde is dat de gemeentepredikant en kerkenraad actief betrokken zijn en dat het ministryteam daadwerkelijk aan de slag gaat (of al is) in de eigen gemeente. We gaan er vanuit dat de predikant zelf ook meedraait met de cursus.

 • Vanuit jullie gemeente is er een cursus-organisator. Deze organisator registreert de deelnemers, zorgt dat zij tijdig het cursusmagazine hebben (ruim voor de eerste trainingssessie, zodat de deelnemers zich kunnen voorbereiden) en zorgt voor zaalruimte en begeleiding van de lofprijzing aan het begin van elke trainingssessie.
 • De cursus-organisator bestelt zelf het benodigde aantal cursusmagazines via onze Webshop (er is staffelkorting voor grotere aantallen en btw-kortingen voor kerken mogelijk).
 • New Wine rekent een vast tarief per trainingssessie, ongeacht het aantal deelnemers (er geldt geen minimum). Dit is onder meer voor de reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers. Dit tarief is voor 2019-2020 vastgesteld op €100,- per sessie.

(Module 1: € 500,-, Module 2: € 200,-, Module 3: € 300,-)

 • De cursusdata worden in overleg vastgesteld (rekening houdend met de beschikbaarheid van de cursusleider en de vrijwilligers).
 • In onderling overleg wordt ook afgesproken hoeveel tijd er tussen de verschillende modules zal zijn. In principe gaan we uit van enkele maanden tot een half jaar, zodat jullie ministryteam tussendoor voldoende praktijkervaring kan opdoen. Je kunt een module alléén doen als je ook de voorgaande modules hebt gedaan.
 • Het is natuurlijk mooi als er – naast jullie ministryteamleden – méér mensen willen meedoen met de cursus. Denk aan ouderlingen, huiskringleiders en pastoraal werkers. Op die manier krijgt gebedsministry een bredere inbedding in jullie gemeente.
 • Ook mensen vanuit andere kerken in jullie regio zijn van harte welkom: zo versterk je de onderlinge verbondenheid tussen kerken en kun je elkaar tot zegen zijn. Je kunt jullie cursus zelf onder de aandacht brengen bij andere kerken. Jullie cursus wordt in principe óók vermeld op de website van New Wine, met het emailadres van jullie cursus-organisator.

Zelf de ministrycursus geven

Het kan zijn dat jullie al ervaring hebben met gebedsministry en de cursus zelf willen geven. Dan bestel je de cursusmagazines via de webshop. Er zijn dan vanuit New Wine geen verdere kosten verbonden aan het geven van de cursus.

 • We stellen het wel op prijs als je het onze landelijk coördinator laat weten. We hebben graag contact met kerken die werken met ministryteams en het cursusmateriaal – bijvoorbeeld omdat jullie dan weer ándere kerken zouden kunnen helpen. Ook kunnen we jullie teamleden dan attenderen op conferenties waar zij als ministry-vrijwilliger kunnen meedraaien om zo bredere ervaring te kunnen opdoen.
 • Ook als je de cursus zelf geeft, is het natuurlijk mooi als mensen vanuit andere kerken in jullie regio kunnen aanhaken. Als je wilt, kunnen we jullie cursus opnemen in de agenda op onze website.
 • Wil je de cursus zelf geven, maar vind je het fijn om vooraf nog wel begeleiding of training te krijgen vanuit New Wine? Dat kan. Neem gerust contact op met onze landelijk coördinator, Jopie van Drongelen, om de mogelijkheden te bespreken (zie hieronder).

Begeleiding vanuit New Wine

Hoe zet je een ministryteam op en hoe geef je de ministrycursus? Hoe investeer je in een gebedscultuur waarin het vanzelfsprekend is om met je te laten bidden? Hoe richt je een kerkdienst zó in, dat gebedsministry geen ‘los dingetje’ is? Hoe verhoudt gebedsministry zich tot andere vormen van pastoraat?

Vanuit New Wine denken we graag met jullie mee over hoe gebedsministry een goede plek kan krijgen in jullie gemeente. We hebben ervaren medewerkers, die in staat zijn om maatwerk te leveren – bijvoorbeeld onze stafwerker Gebed en ministry, Agnes Huizenga. Neem gerust contact op met Jopie van Drongelen (landelijk coördinator ministrycursus) of met Agnes Huizenga zelf. Je kunt denken aan:

 • Een bezinningsavond met de kerkenraad
 • Inhoudelijke bijdrage op een gemeentevergadering
 • Meedenken met predikant of pastoraal team over het opzetten van gebedsministry
 • Training voor jullie eigen cursusleiders.

New Wine rekent een vast tarief per consult. Dit tarief is voor 2019-2020 vastgesteld op €300,- per dagdeel.

Hier vind je veelgestelde vragen over de nieuwe ministrycursus.

New Wine Nederland